Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1978

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 72.

Nypels, E. and Ribberink - van Middelkoop, J. (1978) De ambtenaar en zijn trend: Waarin opgenomen een vergelijkend overzicht van de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren en particuliere werknemers. [Brochures en rapporten]

Klaasen, Ina and Schalkwijk, Hans and Verwey, Maarten (1978) Een pleidooi voor echte verstedelijking: Rapport van de subgroep Verstedelijkingsnota van de Werkgroep Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. [Brochures en rapporten]

D66 (1978) 22e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1978) 23e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1978) Beleidsprogram 1977-1981. [Beleidsprogramma's]

D66 (1978) Beleidsprogram 1977-1981. [Beleidsprogramma's]

D66 (1978) Congrestoespraak door Jan Glastra van Loon. [Redevoeringen]

CHU (1978) De nederlander, jrg. 14. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1978) Fragment uit 'Democraat' over de Commissie besluitvorming. [Varia]

D66 (1978) Grondslagen van vrijheidsgezind en politiek handelen. [Varia]

VVD, JOVD (1978) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Tijdschriftjaargangen]

EPV (1978) In vrede samen leven! - Programschets. [Beginselprogramma's]

D66 (1978) Jaarrekening 1978. [Jaarverslagen]

ARP (1978) Nederlandse Gedachten, jrg. 34. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1978) Omroep in de samenleving: Interim nota van de werkgroep kunsten en media. [Brochures en rapporten]

PvdA (1978) PK Partijkrant, jrg. 8. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1978) PPRAK, jrg. 11. [Tijdschriftjaargangen]

GPV (1978) Statuten en reglementen GPV, Groen van Prinsterer Stichting en Stichting Mandaat. [Statuten en reglementen]

VVD (1978) 51e Algemene Vergadering (31e J.A.V.). [Congresstukken]

ARP (1978) AR Staatkunde, jrg. 48. [Tijdschriftjaargangen]

CHU (1978) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 23. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1978) De Driemaster, jrg. 30. [Tijdschriftjaargangen]

SP (1978) De Tribune, jrg. 14. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1978) Democraat, jrg. 11. [Tijdschriftjaargangen]

SGP (1978) Gemeenteprogram van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Verkiezingsprogramma's]

UNSPECIFIED (1978) Inhoudsopgave. [Jaarboeken DNPP]

UNSPECIFIED (1978) Inhoudsopgave van het manuscript van L.N. Deckers. [Jaarboeken DNPP]

ARP (1978) Jaarverslag ARP 1978. [Jaarverslagen]

CDA (1978) Jaarverslag CDA 1977-1978. [Jaarverslagen]

UNSPECIFIED (1978) Jaarverslag DNPP 1978. [Jaarboeken DNPP]

DNPP (1978) Jaarverslag DNPP 1978. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1978) Jaarverslag JOVD 1977-1978. [Jaarverslagen]

VVD (1978) Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

no party (1978) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per najaar 1978. [Varia]

VVD (1978) Liberaal Reveil, jrg. 20. [Tijdschriftjaargangen]

UNSPECIFIED (1978) Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen, ontvangen in het verslagjaar, afgesloten per 1 december 1978. [Jaarboeken DNPP]

UNSPECIFIED (1978) Onderzoeksprogramma 1979 van de Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen. [Jaarboeken DNPP]

PvdA (1978) Organisatorische en financiële verslagen 1977-1978. [Jaarverslagen]

Grönneger Bond (1978) Pergram van de Grönneger Bond. [Verkiezingsprogramma's]

EVP (1978) Plaatsingslijst behorende bij de collectie archiefstukken van W. Post-Postma (EPV en EVP) 1978 – 1992. [Archiefplaatsingslijsten]

EVP (1978) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Evangelische Volkspartij (EVP) 1978 - 1991. [Archiefplaatsingslijsten]

VVD (1978) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Hefshuizen van de Kamercentrale Groningen (VVD), (1946) 1978-1987. [Archiefplaatsingslijsten]

Europese Volkspartij (1978) Political programme. [Beginselprogramma's]

CPN (1978) Politiek en Cultuur, jrg. 38. [Tijdschriftjaargangen]

KVP (1978) Politiek perspectief, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1978) Rapport grondslag en politiek handelen. [Brochures en rapporten]

PvdA (1978) Roos in de Vuist, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1978) Socialisme en Democratie, jrg. 35. [Tijdschriftjaargangen]

PSP (1978) Statuten & Huishoudelijk Reglement PSP. [Statuten en reglementen]

D66 (1978) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en reglementen]

PPR (1978) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Radicalen. [Statuten en reglementen]

RPF (1978) Statuten van de Reformatorische Politieke Federatie. [Statuten en reglementen]

VVD (1978) Toespraak F. Korthals Altes op de Algemene Vergadering. [Redevoeringen]

VVD (1978) Toespraak F. Korthals Altes op de partijraad. [Redevoeringen]

VVD (1978) Toespraak F. Korthals Altes ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum. [Redevoeringen]

D66 (1978) Toespraak J.C. Terlouw op de 22e algemene ledenvergadering. [Redevoeringen]

VVD (1978) Toespraak J.G. Rietkerk op de partijraad. [Redevoeringen]

PvdA (1978) Toespraak J.M. den Uyl op het PvdA-congres. [Redevoeringen]

KVP (1978) Toespraak partijvoorzitter W.J. Vergeer. [Redevoeringen]

VVD (1978) Vrijheid en Democratie, nr's 1183-1202. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1978) Wedstrijdverslag JOVD-VVD in De Driemaster. [Varia]

Brinkhorst, Laurens Jan and van Eenennaam, Boudewijn and Gruyters, J.O. and Janssen, John and Kempers, Mike and Kool, Constant and Krol, Riet and De Nerée tot Babberich, Frits and van Oorschot, Hein and Oosterbeek, Loebas and Schaper, Herman and van Sitteren, Carel and Sixma, Bertie and Stam, Ruud and ten Thij, Jos and Zeeman, Jan (1978) Informatie map: Ten behoeve van de Politieke Scholings Cursus van de 9 samenwerkende vrouwenverenigingen. [Brochures en rapporten]

De Beer, Christy (1978) Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1978. [Jaarboeken DNPP]

Deckers, L.N. (1978) Fragment uit het manuscript van L.N. Deckers: "De stembus van 1901". [Jaarboeken DNPP]

JOVD (1978) Zwartboek Justitie. [Varia]

Koole, Ruud (1978) Computerisering bibliografie betreffende Nederlandse politieke partijen. [Jaarboeken DNPP]

Koole, Ruud (1978) De financiële en personele situatie van Nederlandse politieke partijen. [Jaarboeken DNPP]

Lipschits, I. (1978) Voorwoord. [Jaarboeken DNPP]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Van Schuur, W.H. (1978) Het middenkader van de Partij van de Arbeid. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar de afgevaardigden op het Raads- en Statencongres 1978. [Jaarboeken DNPP]

Neuvel, J.N.P. (1978) Inventaris van het archief van A.J. Meerburg en F.N.I. Schwarz (D'66) zoals gedeponeerd aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. [Jaarboeken DNPP]

Singelsma, S. (1978) Provinciale Statenverkiezingen 1978. Kandidatenlijsten. [Jaarboeken DNPP]

Singelsma, S. (1978) Provinciale Statenverkiezingen 1978. Verkiezingsprogramma's. [Jaarboeken DNPP]

This list was generated on Sun Jul 21 02:55:41 2024 CEST.